Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) predkladáme poučenie, ktoré zhŕňa základné zásady spracovania osobných údajov zo strany spracovateľa Martina Kolesárová, Vajslova 11, 917 01 Trnava, IČO: 55333630 DIČ: 1083666012 (ďalej iba ,,Kozmetické štúdio“) a súčasne Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov pokiaľ ide o realizáciu objednávok služieb poskytovaných obchodnou Kozmetickým štúdiom na internetovej stránke Kozmetického štúdia krasotinka.sk. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach. Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

1. Účel spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vami objednaných služieb poskytovaných Kozmetickým štúdiom prostredníctvom objednávkového systému prevádzkovaného obchodnou Kozmetickým štúdiom na internetovej stráne krasotinka.sk.

2. Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa. Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome: IP adresa

3. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvoduvedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. oúčtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

4. Súbory Cookies

Pre potreby prispôsobenia obsahu našej internetovej stránky krasotinka.sk Vašim preferenciám používame súbory Cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá naša internetová stránka krasotinka.sk do Vášho webového prehliadača pri jej návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení. V prípade, že zakážete použitie súborov Cookies, môže byť funkčnosť našej internetovej stránky krasotinka.sk obmedzená.

5. Webová metrika a analytika

Jedná sa o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde našej internetovej stránky krasotinka.sk a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania sa a merania návštevnosti. Využívame nasledujúce systémy: Google Anylitics.

6. Právo na prístup k údajom

Používateľ internetovej stránky krasotinka.sk má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

7. Právo na prenositeľnosť údajov

Povinnosťou správcu je odovzdať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

8. Právo na opravu údajov

Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajovo opravu.

9. Právo na obmedzené spracovanie údajov

Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

10. Právo na vymazanie údajov

Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

11. Právo na zabudnutie

Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

12. Právo vzniesť námietku

Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz. Námietku proti spracovaniu môžete vzniesť prostredníctvom e-mailu info@krasotinka.sk.

13. Právo podať sťažnosť

Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR. Uplatniť svoje práva môžete v sídle Kozmetického štúdia alebo prostredníctvom e-mailu info@krasotinka.sk. Kozmetické štúdium vašu žiadosť vybaví najneskôr do 30 kalendárnych dní, ak nestanoví pre určité uplatnenie vašich práv Nariadenie (EÚ) č. 2016/679 lehotu špeciálnu; na predĺženie lehoty sa takisto použijú ustanovenia Nariadenia (EÚ) č. 2016/679.

14. Zaznamenávanie požiadaviek používateľov

Prevádzkovateľ internetovej stránky krasotinka.sk je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

15. Zabezpečenie ochrany údajov

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím. V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.

V Trnave, 01.08.2023